GPO Akreditace

Certifikace Gestalt Practitioner in Organizations, 

GPO: Odborník, který používá Gestalt přístup při práci v organizacích

Lektorky a koučky Ester Neumanová, Jolana Dočkalová a Daniela Krížiková jsou akreditovány jako GPO, Gestalt Practitioner in Organizations při Evropské Asociaci pro Gestalt.

Kritéria pro certifikaci GPO:

 • Certifikace Gestalt Practitioner in Organizations je udělována absolventům po minimálně 2 letech výcviku: což odpovídá programům: Gestalt Essence a návazný roční výcvik z nabídky.
 • Tyto programy poskytují požadovaný počet hodin sebezkušenostního výcviku v teorii a metodice práce v organizacích. (168 hodin teorie a metodiky, 36 hodin intervize, 20 hodin vypracování závěrečné práce)
 • Hodiny teorie a metodiky jsou doplněny potřebnou supervizí vlastních případů (20 hodin), osobní zkušeností s koučováním (5 hodin) a získáním dovedností potřebných pro vypracování případové studie. Účastníci se vzájemně podpoří při setkávání v intervizních skupinách (36 hodin).
 • Pro akreditaci GPO je požadována pětiletá praxe v organizačním prostředí jako kouč, mentor, poradce nebo vedoucí kolektivů.
 • Po splnění výše uvedených požadavků uchazeč o akreditaci GPO zpracuje případovou studii, kterou předkládá jednomu z mentorů GPO, se kterým může práci konzultovat.
 • Zkouška probíhá v rámci peer group, kde uchazeč prezentuje svoji případovou studii. Cílem zkoušky je prokázat, že je uchazeč schopen kritického uvažování a náhledu na teorii a praxi Gestaltu v organizacích.

Základní principy Gestalt přístupu:

 • Gestalt přístup je zaměřen na porozumění a zvýšení uvědomění toho, co se děje teď a tady v organizaci. Jako model reality používá pole, které nám poskytuje celostní pohled na aktuální situaci a současně umožňuje vidět věci, které jsou v ní důležité a jejich vzájemné vztahy. Umožňuje popsat konkrétní témata a situace, které se týkají jednotlivců nebo pracovních týmů, a jejich vztah k celkovému kontextu.
 • Model kontaktního cyklu, popisující typický průběh úspěšných i neúspěšných akcí, vám poskytne nástroj pro sledování toho, jak probíhají důležité akce ve vaší organizaci, s jakými překážkami se můžete setkat a jak na ně můžete efektivně reagovat.
 • Pochopení kontaktních mechanismů nám umožní lépe porozumět vztahové rovině reality (tomu, co se většinou odehrává pod povrchem.
 • Holistický model organizace nám umožňuje zkoumat spolu souvisejích jevy, polarity a vzory chování a volit účinné akce s ohledem na celek.
 • Koncept odpovědnosti (popisující vaši schopnost "odpovídat" na danou situaci) vám poskytne jednoduchý nástroj realistického a přitom účinného přístupu ke konkrétním situacím.

Hlavní charakteristiky práce GPO

 • Při práci s jednotlivci, týmy i celými organizacemi dokáže využívat své uvědomění jako nástroje / katalizátor při uskutečňování organizačních změn; je sám sobě nástrojem při práci ve firmě.
 • Usiluje o zviditelnění implicitních - skrytých procesů, čímž umožňuje hlubší pochopení složitých otázek či témat.
 • Zlepšuje komunikaci a usnadňuje vzájemný kontakt mezi členy týmů / organizací, což má vliv na vitalitu a životaschopnost týmů.
 • Prozkoumává a popisuje vztahy, struktury a strategie v organizacích s cílem rozvíjet žádoucí změny a zvýšit efektivitu.
 • Využívá kreativní, inovativní postupy a metody a současně klade důraz na bezpečí a etiku.
 • Pomáhá klientskému systému dosáhnout zvýšeného povědomí o procesech vedoucích k dokončování pracovních úkolů. Napomáhá při řešení dlouhodobě nedokončených záležitostí tím, že popisuje jevy, které vedou k zablokování situace.