Gestalt a koučink

Přínosy Gestalt přístupu

Gestalt přístup pomáhá vytvořit bezpečné a zároveň podnětné prostředí.  Práce s Gestalt přístupem je založena na kontaktu já-ty, v němž se klienti učí vnímat sami sebe, svou aktuální situaci, výzvy a rozvíjet svůj potenciál. Koučink je ideální nástroj, který umožní naplno využít kvality Gestalt přístupu, protože:

  • podporuje zaměření na přítomný okamžik
  • pomáhá identifikovat důležitá témata a s nimi spojené prožívání
  • vede k integraci získaných zkušeností, oceňuje tvořivé chování a dialog
  • pomáhá najít tvořivý přístup k sobě
  • vnímá odpor jako potenciální zdroj energie

Přináší hlubší uvědomění, radost, živost a energii.

Co je na Gestaltistech jiného?

Je to jejich samotný způsob existence, způsob života a práce. Základní pro práci Gestalt konzultanta a kouče je jeho schopnost vidět a oceňovat kvality jednotlivců i skupin, dovednost přijímat věci takové jaké jsou, vstupovat do živého kontaktu s lidmi, jací jsou a podporovat kontakt mezi různými částmi systému.
Gestalt kouč vždy pracuje v dialogu, nevystupuje jako expert na problémy, dokáže naslouchat a podporuje a je partnerem při vytváření změny. Klade důraz na prohloubení uvědomování - myšlenek, pocitů i tělesných pocitů; vede koučované k intenzivnějšímu vnímání přítomného okamžiku a toho, co je v něm skutečně důležité. Podporuje zdravější a zajímavější prožívání, při jeho práci nechybí blízký kontakt a energie. Pomáhá najít synergická řešení, umožňuje a facilituje dialog mezi různými částmi systému. Vždy respektuje a bere vážně odpor, který se může při práci s lidmi objevit. Nepřistupuje k němu jako k nepříteli, ale vítá jej jako potenciální zdroj energie.

Historie Gestalt přístupu v organizacích

Teorie Gestalt terapie byla vytvořena a rozvinutá Fritzem Perlsem, Laurou Perls a jejich následovníky v 50. - 60. letech minulého století. Od počátku svého vzniku a využití ve skupinách osobního rozvoje i v klinické praxi se stala natolik přitažlivou, inspirativní, funkční a efektivní při svém použití, že její aplikace v dalších oborech na sebe nedaly dlouho čekat. Jednalo se o využití ve vzdělávání a hlavně pak o Gestalt v organizačním poradenství.
K rozšíření Gestalt přístupu v organizacích velkou mírou přispěl americký psycholog Edwin Nevis, který v roce 1987 publikoval knihu "Organizational consulting: A Gestalt approach". Kniha se zabývá použitím základních teoretických postupů Gestalt přístupu ve firemním prostředí. Podle Nevise je hlavním přínosem Gestalt poradenství zvyšování uvědomění toho, jak fungují reálné procesy v organizaci a posílení schopnosti uskutečnit akci, která vede ke zvýšení efektivity výkonu této organizace. Používá koncept kontaktního cyklu, coby nástroje vhodnému pro diagnostiku zdravého a nezdravého organizačního prostředí. Popisuje vhodné intervence vedoucí k možné nápravě. Jinými slovy můžeme říci, že prací Gestalt konzultanta je napomáhat zvýšení uvědomění způsobem, který podpoří organizaci v tom, aby mohla aktivně reagovat a pracovat na libovolném projektu, reorganizaci nebo na výzvách spojených s řízením firmy.

Individuální koučink

Koučování je proces intenzivního rozvoje, který podporuje dosahování stanovených osobních i profesních cílů koučovaného. Napomáhá posilovat sebeuvědomění, rozšiřovat možnosti, měnit zaběhané stereotypy a nacházet nová řešení. Jde o tvořivý proces mezi koučem a koučovaným, který posouvá klienta směrem k realizaci jeho cílů a vizí a přispívá k uskutečnění udržitelných změn v jeho pracovním i osobním životě.
Koučováním lze rozvíjet oblasti jako je vedení lidí, sebeřízení, vztahová komunikace, další profesní nebo životní směřování, rovnováha pracovního a osobního života.

Individuální koučování můžeme rozdělit na:

Business koučink
Kariérový koučink
Životní koučink
Týmový koučink